Stypendia "Prymus Pomorza i Kujaw" i "Humaniści na start"

Utworzono: piątek, 17, September 2021

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów "Prymus Pomorza i Kujaw".

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klas 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełniają następujące kryteria:

- otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;

- uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załączniku nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminy w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

- uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończony zostanie 30 września 2021 r.

Informacji można zasięgnąć na stronie internetowej http://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Prymus Pomorza i Kujaw.

Regulamin

 Stypendium "Humaniści na start!"


Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego rozpoczął nowy nabór stypendystów na rok szkolny 2021/2022 do projektu "Humaniści na start!"

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie kas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla dorosłych). Stypendia przyznawane będą za szczególne osiągnięcia w zakresie przedmiotów humanistycznych (język polski, historia).

O stypendium na dany rok szkolny może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

- uzyskał w ostatnim, zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50,

- uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie nr 1 do Regulaminu lub tytuł laureata, finalisty lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w wykazie nr 2 do Regulaminu,

- uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Nabór zakończy się 30 września 2021 r.

Informacji można zasięgnąć na stronie internetowej https://edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce Humaniści na start!

Regulamin