RODO - klauzula informacyjna

Utworzono: piątek, 24, August 2018

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO” uprzejmie informujemy, że:

 

•Administratorem danych osobowych jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku z siedzibą we Włocławku ul. Urocza 3 tel. 54 236 02 23 adres
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

•Inspektorem ochrony danych w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika we Włocławku jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, ul. Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek Pani Jadwiga Olejniczak, tel. 54 427 01 58, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;

•Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, c RODO celem :

 -  Wypełnienia obowiązku prawnego wynikających z :

o   ustawy z dnia 7 września 19991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2017r. poz. 2198 z późn. zm.)

o   ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59)

o   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017r. poz. 1646),

o   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018r. poz. 939),

o   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2002r. nr 6 poz. 69 z poźn. zm.)

o   rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U. z 2013r. poz. 532 ze zm. Dz.U. z 2017r. poz. 1643)

 -  publikacji wizerunku dziecka, jako reprezentanta szkoły i uczestnika imprez szkolnych, uroczystości szkolnych, zawodów sportowych i innych działań, których organizatorem jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku

•Dane  nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora,  instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS, US itp.;

•Podane dane  osobowe również nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych;

•W procesie przetwarzania danych osobowych mogą uczestniczyć podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, obsługę księgową, usługi bhp, usługi medycyny pracy itp.;

•Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich  przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa; 

•Rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia oraz pełnoletnim uczniom przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących danego ucznia, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ( w przypadkach określonych w art. 18 RODO);

•W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.;

•Rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia albo pełnoletniemu uczniowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, oznacza to że podanie danych osobowych jest konieczne dla odbywania nauki w szkole.

•Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę    i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych.